Objetivo y Misión

El programa P.I.D.E. a través de “Romní-Empren.cat” té com a objectiu principal oferir de manera prioritària a les dones gitanes, els recursos necessaris per poder inserir-se al mercat laboral , millorar i reconeixer les seves própies competències i habilitats.

El pla no pretén duplicar les accions que ja s’estan realitzant en altres dispositius, però sí que vol garantir que les dones gitanes no es quedin al marge dels recursos existents. Desitja convertir-se en un recurs de referència per a les dones gitanes treballant coordinadament amb els dispositius d’inserció i emprenedoria de Barcelona.

El desconeixement de bona part de la comunitat gitana sobre el funcionament d’aquest tipus de serveis i la necessitat de generar expectatives de futur realment significatives -específicament per a les dones gitanes-, implica la necessitat d’un acompanyament que faci de pont entre demandes i necessitats, amb una important atenció a la creació de cooperatives i sortides d’auto-ocupació.

Per poder garantir aquest objectiu, s’estableix una coordinació, un treball en xarxa amb els dispositius existents, un treball de mediació i acompanyament amb a les dones gitanes per facilitar la incorporació i aprofitament dels recursos. Aquests itineraris posan especial atenció en les mesures de Compensació de Factors d’Exclusió, per assegurar així la igualtat d’oportunitats i la inclusió de les dones més desfavorides.

Les accions que es realitzen són les següents:

  • Prevenció: treballant conjuntament amb el professorat que imparteix FOL en centres d’educació secundària, mostrant els diferents itineraris laborals existents que inclouen una mirada ètnica i de gènere.
  • Itineraris prelaborals, per a aquelles dones que no han tingut contacte amb el mercat laboral “normalitzat”.
  • Itineraris formació i de recerca d’ocupació, així com l’acompanyament i seguiment a la inserció laboral.
  • Itineraris d’autoocupació i la recerca de cooperatives (dones emprendedores), donant sortida també a aquelles dones que el mercat exclou sistemàticament.

Finalment, és important mencionar que el projecte que es presenta va començar al 2018 i està subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.