Sobre

El PROJECTE P.I.D.E. té com a objectiu principal oferir de manera prioritària a les dones gitanes, els recursos necessaris per poder inserir-se al mercat laboral i millorar les seves competències.

El projecte PIDE, no vol duplicar les accions que ja s’estan realitzant en altres dispositius, però si vol garantir que les dones gitanes no es quedin al marge dels recursos existents.

El desconeixement de bona part de la comunitat gitana sobre el funcionament d’aquest tipus de servei i la necessitats de generar expectatives de futur realment significatives -de manera específica- per a les dones gitanes, implica una tasca d’interpretació i acompanyament que faci de pont entre demandes i necessitats, amb una important atenció a la creació de cooperatives i sortides d’autoocupació.

Per poder garantir aquest objectiu s’establirà una coordinació i un treball en xarxa amb els dispositius existents i una feina de mediació i acompanyament cap a les dones gitanes per facilitar la incorporació i aprofitament dels recursos.

Aquests itineraris posaran especial atenció en les mesures de Compensació de Factors d’Exclusió, per assegurar així la igualtat d’oportunitats i la inclusió de les dones mes desafavorides.

El projecte està subvencionat per el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Les accions que es pretenen realitzar, coordinats sempre amb els altres dispositius són les següents:

LA PREVENCIÓ, treballant conjuntament amb el professorat que imparteix FOL en centres d’educació secundària, mostrant els diferents itineraris laborals existents que inclouen una mirada ètnica i de gènere.

ELS ITINERARIS PRELABORALS, per a aquelles dones que no han tingut contacte amb el mercat laboral “normalitzat”.

ITINERARIS FORMATIUS I RECERCA D’OCUPACIÓ, així com l’acompanyament i seguiment a la inserció laboral.

ITINERARIS D’AUTOOCUPACIÓ I LA CREACIÓ DE COOPERATIVES (DONES EMPRENEDORES), donant sortida també a aquelles dones que el mercat exclou sistemàticament.

El Programa P.I.D.E pretén convertir-se en un recurs de referència per a les dones gitanes treballant coordinadament amb els dispositius d’inserció i emprenedoria dels districtes de Catalunya.

Què li demanes a la vida? Atreveix-te a construir el teu nou futur.

P.I.D.E. és el pla individualitzat d’orientació laboral per a dones.

P.I.D.E. és un programa realitzat per la Unió Romaní que ofereix:

  1. FORMACIÓ… intensiva de 4 sessions de 4 hores cadascuna.
  2. ASESORIAMIENTO… individualitzat per treballar per compte propi o per compte d’altri.
  3. CREACIÓ… d’un projecte professional personalitzat.

Demana, tu decideixes!